Vuonna 1980 Kansainvälinen tiedeneuvosto (International Science Council, ICS) perusti jäsenorganisaatioidensa Kansainvälinen Geologiunioni (IUGS) ja Kansainvälinen Geodeettis-geofysikaalisen unioni (IUGG) ehdotuksesta Litosfääritutkimuksen komitean (Scientific Committee on the Lithosphere, SCL) koordinoimaan litosfääritutkimusta. Komitea aloitti litosfääritutkimuksen ohjelman (International Lithosphere Program, ILP), jonka päämääränä on koordinoida ja edesauttaa litosfäärirakenteen ja kehityksen tutkimusta maapallolla. Litosfääriohjelma evaluoidaan joka viides vuosi, jolloin myös yleensä uudistetaan ohjelma sisällöllisesti.

 

ILP:n organisaatio

Kansainvälisen litosfääriohjelman (ILP) päämäärien saavuttamiseksi ohjelmaan on valittu neljä pysyvää tutkimusteemaa sekä lisäksi alueellisiin ja erityisongelmiin keskittyviä koordinaatiokomiteoita. Eri maissa toimivat kansalliset ILP-komiteat, jotka tukevat yhteisiä pyrkimyksiä. ILP julkaisee vuosikirjaa, jossa se raportoi ohjelman tieteellisestä toiminnasta ohjelmittain sekä jäsenmaittain sekä osoiteluetteloa. Nykyisin vuosikirja on luettavissa myös verkossa, ILP:n kotisivuilta: https://www.iugs.org/ilp. Kansalliset komiteoiden edustajat kokoontuvat vuosittain yleiskokoukseen.

Ohjelmaa hallinnoi toimisto (Bureau), johon kuuluvat presidentti, pääsihteeri, 4-6 jäsentä, 1990-luvulta lähtien Kansalliskomiteoiden (Committee of National Representatives) puheenjohtaja sekä IUGG:n että IUGS:n ja UNESCO edustajat. Jokaiselle teemalle, hankkeelle ja koordinaatiokomitealle on nimetty puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

Suomen kansallinen litosfäärikomitea

Suomen kansallisen litosfäärikomitean nimittäminen on ollut IUGG.n ja IUGS:n kansallisten komiteoiden tehtävänä. Sen tarkoituksena on koordinoida Suomessa tehtävää litosfääritutkimusta ja tiedottaa siitä. Komitea kokoaa tiedot suomalaisten tutkijoiden osallistumisesta litosfääritutkimuksiin ja tiedottaa niistä ILP:n vuosikirjassa (Annual report).

Komitean jäsenet edustavat eri aloja ja organisaatioita. Komitean nykyinen puheenjohtaja on professori Ilmo Kukkonen. Tavoitteidensa mukaisesti komitea pyrkii lisäämään litosfääritutkijoiden yhteistyötä mm. järjestämällä Litosfäärisymposioita. Edellinen symposio pidettiin Turussa 15.-17.11.2022.

Edellisten kokouksien abstraktikokoelmia on saatavissa Seismologian instituutista, viimeisimmät ovat myös ladattavissa verkosta (Abstract Volumes).

Suomen kansallinen litosfäärikomitea (ILP) on osa kansalliskomiteajärjestelmää, jota
rahoittaa Opetusministeriö Suomen tiedeakatemioiden kautta.
http://www.academies.fi/kansalliskomiteat/litosfääritutkimus.html

 

Uudet hanke-ehdotukset

Tutkimusteemoihin sopivia uusia hanke-ehdotuksia voi esittää Litosfääritutkimuksen komitealle (SCL) joko suoraan tai kansallisten komiteoiden kautta. Hankkeiden tulee olla kansainvälisiä ja poikkitieteellisiä sekä keskittyä tutkimaan litosfäärin luonnetta, dynamiikkaa, alkuperää tai kehitystä. Projektien täytyy olla kiinnostavia sekä IUGS:n että IUGG:n kannalta ja niistä tulee käydä ilmi, miten ne edesauttavat tutkimusteemojen sekä ILP:n päämääriä.

 

ILP:n alaisia hankkeita Suomessa

ILP-projektit, joihin suomalaiset osallistuvat tällä hetkellä tai ovat osallistuneet:

Themes: Continental lithosphere
Task Force V: LABPAX -The lithosphere-asthenosphere boundary depth paradox, (2010-2014),
Coordinating Committees (CC)
CC-1: Regional Committees
CC-1/3: TOPO-EUROPE, (2010 - 2014)
CC-1/5: DynaQlim, (2007 - 2011), Chairperson: Markku Poutanen (Finland)
CC-4: Continental Drilling ICDP

Lisätietoja ILP:sta saa osoitteesta: http://www.scl-ilp.org/

 

Linkit ILP-komitean jäsenorganisaatioiden kotisivuille:

Åbo Akademi: Institutionen för naturvetenskaper/ Geologi och Mineralogi
Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitos
Oulun yliopisto, Kaivannaisalan yksikkö
Paikkatietokeskus, FGI
Geologian tutkimuskeskus
Helsingin yliopisto, Geotieteet ja maantiede
Helsingin yliopisto, Seismologian instituutti
Sodankylän geofysiikan observatorio